آموزش نصب mcrypt روی DirectAdmin برای PHP 7.3
شماره تماس : 8600 8883 021
ِ
کد: 96 تاریخ انتشار: 1399/3/7

آموزش نصب mcrypt در Direct Admin برای PHP 7.3


1) برای نصب mcrypt برای php 7.3 دستورات زیر را اجرا نمائید :

cd /usr/local/src
rm -rf mcrypt-*
/usr/local/php73/bin/pecl channel-update pecl.php.net
/usr/local/php73/bin/pecl download mcrypt || /usr/local/php73/bin/pecl download channel://pecl.php.net/mcrypt-1.0.1 tar -zxvf mcrypt-*.tgz && cd mcrypt-*/
/usr/local/php73/bin/phpize
./configure --with-php-config=/usr/local/php73/bin/php-config
make && make install
echo "extension=mcrypt.so" >> /usr/local/php73/lib/php.conf.d/90-custom.ini

در نظر داشته باشید پس از اجرای دستورات مطابق با تصویر، تغییرات لازم بر روی فایل php.ini اعمال میگردد.
2) سرویس های PHP-FPM و apache را ری استارت نمایید.

تست mcrypt در سرور دایرکت ادمین :

usr/local/php73/bin/php -i | grep ^mcrypt/

شما بایستی خروجی مشابه با تصویر زیر مشاهده نمایید :

mcrypt
mcrypt support => enabled
mcrypt_filter support => enabled
mcrypt.algorithms_dir => no value => no value
mcrypt.modes_dir => no value => no value

پایان
منبع: DayTelecom
آدرس منبع: https://www.day.ir
ِ