مقالات لینوکسی
شماره تماس : 8600 8883 021
ِ

کد: 96 تاریخ انتشار: 1399/3/7
جهت نصب mcrypt برای php 7.3 بایستی دستورات زیر را اجرا نمائید:

ِ