رفع خطای setquota: Mountpoint (or device) / not found. setquota: Not all specified mountpoints are using quota. Debug Guide
شماره تماس : 8600 8883 021
ِ
کد: 101 تاریخ انتشار: 1399/4/19
خطای setquota: Mountpoint (or device) / not found. setquota: Not all specified mountpoints are using quota. Debug Guide

برای رفع این مشکل ابتدا باید از طریق نرم افزار putty با پروتکل SSh به سرور لینوکس خود ارتباط برقرار کنید.
و دستورات زیر را برای رفع مشگل اجرا نمایید.
cd /usr/sbin

mv setquota setquota.old

touch setquota

nano setquota

chmod 755 setquota

منبع: Daytelecom
آدرس منبع: http://www.day.ir
ِ