پرینت
بعد از ورود به صفحه کنترل پنل مراحل زیر را دنبال نمایید ، راهنمای ورود به کنتر پنل را اینجا مطالعه نمایید
1- ( مدیریت فایل و پوشه ): بر روی File Manager کلیک کنید
2- ( مدیریت فایل و پوشه ): بر روی Public_html کلیک کنید
تکته: پوشه مذکور مسیر اصلی قرارگیری فایل های وب می باشد.
3- ( مدیریت فایل و پوشه ): برای تغییر مسیر به پوشه بالاتر روی ../Up a Level کلیک کنید
1- ( ساخت سند جدید ): نام سند را وارد نمایید
2- ( ساخت سند جدید ):بر روی Create کلیک کنید
3- ( ساخت سند جدید ): متن ویا محتویات سند را وارد نمایید
4- ( ساخت سند جدید ):بر روی Save As کلیک کنید
5- ( ساخت سند جدید ): سند جدید ساخته شده است
1- ( ساخت پوشه جدید ): نام پوشه را وارد نمایید
2- ( ساخت پوشه جدید ): بر روی Create کلیک کنید
3- ( ساخت پوشه جدید ): پوشه جدید با موفقیت ساخته شده است
1- ( بارگزاری سند و پوشه ): بر روی Upload file to current directory کلیک کنید
2- ( بارگزاری سند و پوشه ): سند را انتخاب نمایید
3- ( بارگزاری سند و پوشه ): بر روی Upload Files کلیک کنید
4- ( بارگزاری سند و پوشه ): بر روی Here کلیک کنید تا به صفحه قبل بازگردید
1- ( دانلود سند و پوشه ): بر روی آیکون کنار سند مورد نظر برای دانلود کلیک کنید
2- ( دانلود سند و پوشه ): بر روی ok کلیک کنید تا سند بر روی کامپیوتر شما ذخیره شود
1- ( حذف سند و پوشه ): سند یا اسناد یا پوشه هایی را که برای حذف انتخاب نموده اید انتخاب نمایید
2- ( حذف سند و پوشه ): بر روی Delete کلیک کنید
3- ( حذف سند و پوشه ): در صورتی که عملیات مورد تایید است بر روی ok کلیک کنید تا عملیات با موفقیت انجام شود
1- ( کپی سند و پوشه ): سند را انتخاب نمایید و بر روی Copy کلیک کنید
2- ( کپی سند و پوشه ): نام جدید سند را وارد نمایید
3- ( کپی سند و پوشه ): بر روی Copy کلیک کنید
1- ( ویرایش سند و پوشه ): بر روی Edit سند انتخاب شده کلیک کنید
2- ( ویرایش سند و پوشه ): متن را وارد نمایید
3- ( ویرایش سند و پوشه ): بر روی Save as کلیک کنید
1- ( تعویض نام سند و پوشه ): بر روی Rename سند انتخاب شده کلیک کنید
2- ( تعویض نام سند و پوشه ): نام را وارد نمایید
3- ( تعویض نام سند و پوشه ): بر روی Rename کلیک کنید
1- ( ایجاد سند فشرده ): اسناد یا فایل را انتخاب نمایید
2- ( ایجاد سند فشرده ): بر روی Add to Clipboard کلیک کنید
3- ( تهیه سند فشرده ): نام سند فشرده را وارد نمایید
4- ( تهیه سند فشرده ): فرمت سند فشرده را برگزینید
5- ( تهیه سند فشرده ): بر روی Create کلیک کنید
6- ( تهیه سند فشرده ): بر روی Back کلیک کنید تا به صفحه قبل بازگردید
7- ( تهیه سند فشرده ): سند فشرده در کنار اسناد موجود است
1- ( خارج کردن از حال فشرده ): بر روی Extract سند انتخاب شده کلیک کنید
2- ( خارج کردن از حال فشرده ): مسیر مورد نظر برای Extract را مشخص و روی Extract کلیک کنید
3- ( خارج کردن از حال فشرده ): بر روی Go to /domains / domain / public_html کلیک کنید
1- ( تغییر سطح دسترسی سند و پوشه ): آیتم را انتخاب نمایید
2- ( تغییر سطح دسترسی سند و پوشه ): سطح دسترسی را تعیین نمایید
توجه:
- سطح دسترسی 644 امنیت بالا
-سطح دسترسی 755 امنیت متوسط
-سطح دسترسی 777 پاین ترین سطح دسترسی است و به هیچ عنوان توصیه نمی شود.
3- ( تغییر سطح دسترسی سند و پوشه ): بر روی Set Permission کلیک کنید
4- ( تغییر سطح دسترسی سند و پوشه ): سطح دسترسی تغییر کرده است
Close
جستجو گر دامنه